Organizační stránka

Nejprve k organizační stránce: Biblický úvod probíhá každý den, kromě neděle, která je vyhrazena pro příjezd nebo odjezd návštěvníků, a tvoří týdenní ucelený celek. Úvod přednáší bratr v angličtině pro větší skupinu lidí pohromadě, tato velká skupina se hned na prvním setkání rozdělí do menších skupin čítajících 8–12 lidí, ve kterých posléze probíhá sdílení. Přednáška trvá zpravidla do 40 minut a je realizována ve stanech nebo v odděleních kostela a to buď v dopoledních, nebo odpoledních hodinách podle toho, kdy má kdo z návštěvníků „práci“. V čase po úvodu následuje sdílení v menších skupinkách, které může být rovněž časově posunuto podle potřeb, může se odehrávat jednou nebo dvakrát denně – a pokud se členové skupinky spolu natolik sžijí a spřátelí, může pokračovat i ve večerních hodinách třeba v baru Oyak.

Pro věkovou skupinu 17–29let jsou v letních měsících k dispozici zpravidla dvě témata biblického úvodu – „pokročilejší“ a „jednodušší“. Jedno z těchto témat si návštěvník zvolí již během přivítání, přičemž není doporučeno účastnit se současně obou témat, ačkoli je to časově možné stihnout – jediné téma je totiž dostatečně inspirující a náročné na to, aby naplnilo celý den.


Biblický úvod pro 15-16leté

„Jednodušší“ téma, které je pro mládež 15–16let, seznamovanou s tímto tématem odděleně od ostatních, jedinou volbou, sestává z úvodů do pasáží Nového zákona zejm. prostřednictvím exegeze dílčích podobenství a událostí. Složitější téma se věnuje více do hloubky zpravidla jedné novozákonní knize (např. Zjevení). V obou případech se o výklad, který má charakter výzvy k dalšímu individuálnímu a skupinovému zamýšlení, stará jeden z bratrů. Ku pomoci s následným sdílením v menších skupinkách bratr přizývá dobrovolníky – animátory, kteří si jako „práci“ v Taizé zvolili vedení malých skupinek a cítí se k tomu být dostatečně jazykově vybaveni. Dále s úvodem pomáhají také překladatelé (často současně fungující i jako animátoři) sedící vždy na blízku svým krajanům, kteří neovládají cizí jazyk a to, co bratr vykládá, jim v reálném čase překládají. Nelze se vyhnout konotaci s kázáním Ježíše Krista na hoře, které jeho apoštolové opakovali skupinám kolem sebe.


Bratr probírá téma dnešního úvodu s animátory

Před zahájením přednášky se Bratr z Taizé vždy snaží zajistit optimální vnější podmínky. Požádá posluchače o úpravu prostoru – zejména pokud se přednáška odehrává venku pod stanem, tak je zapotřebí uspořádat dlouhé lavice do půlkruhu kolem bratra, což je opět jedna z elementárních příležitost ke společné práci. Je třeba si sesednout do skupinek kolem překladatelů, přivést do těchto skupinek tápající známé i neznámé. Případně požádat hlučné skupinky nepatřící do daného biblického úvodu, které pod multifunkčním stanem ještě dojídají svou snídani, aby si šly sednout pod stan jiný, a ty tak v drtivé většině případů s porozuměním učiní.

Během přednášky se bratr snaží mluvit pomaleji v angličtině, navíc se ujišťujíc, zda překladatelé stíhají dělat svou práci. Přednáška se tak, díky této upřímné snaze bratra, aby všichni rozuměli, nese v poněkud pomalejším tempu, než na které může být návštěvník zvyklý z jednojazyčných duchovních obnov ve své domovině. Pomalejší tempo ale není na škodu v momentě, kdy se posluchač chce více zamýšlet nad obsahem řečeného – a tato výzva je přítomna prakticky pořád.

K větší orientaci v tématu, které bratr představuje, přispívají předtištěné papíry A4 s textem z Písma biblického úvodu na aktuální den, které obdrží ve své jazykové mutaci každý posluchač. Na těchto papírech jsou kromě Písma zachyceny i doporučené otázky k reflexi ve skupinkách, ke kterým bratr sám svůj komprimovaný výklad, zaměřený na „to podstatné“, směruje. Pro účely přiblížení na tomto místě nyní stručně představím téma jednoho z biblických úvodů, jehož jsem se jako animátor účastnil.