Pastoračně významné momenty v Taizé

Posláním pastorace, jako činnosti, která se zabývá lidmi v konkrétních životních podmínkách je „(…) řešit konkrétní problémy konkrétních lidí ve světle a síle evangelia.1 Podstatným prvkem pastorace je přitom sdílení v duchu úvodní proklamace z konstituce Gaudium et spes: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.“2


Ikona Přátelství

Pastoraci jako princip pomoci, mezilidského sdílení a doprovázení ve světle evangelia v sobě vizuálně shrnuje „Ikona přátelství“ vyhotovená v 6. století, jejíž kopie se v Taizé těší velké popularitě. Podobně jako doprovází na této ikoně Ježíš svého přítele opata Menase (představeného koptské komunity na přelomu 3. a 4. století), byli by rádi i bratři z Taizé doprovázeli ohleduplně své návštěvníky ve světle a v tajemství Boží lásky.3

Abych co nejvíce přiblížil kontext, ve kterém se „doprovázení“ mládeže v Taizé odehrává, představím postupně momenty, se kterými se zde mladý člověk v průběhu své týdenní návštěvy (od neděle do neděle) v letních měsících s největší pravděpodobností setká. V těchto momentech budu hledat a zdůrazňovat pastorační dimenzi, která může být explicitně vyjádřena pastorační intencí aktivity, nebo implicitně skryta. V pozadí těchto aktivit identifikuji autentickou koinónii a její dílčí projevy, ze kterých „efektivní“ pastorace vyvěrá.


Cedule navigující k místu, kde se odehrává vítání nových návštěvníků Taizé.

Všichni lidé, kteří do Taizé zavítají, jsou bratry především pozvání ke společné modlitbě, která se koná třikrát denně ve velkokapacitním Kostele smíření. Rovněž jsou pozváni k účasti na hodině biblického úvodu, kterou vede jeden z bratří, a k následnému sdílení denního tématu v menších skupinkách. V neposlední řadě jsou návštěvníci také požádáni o dílčí pomoc se servisními pracemi, které pomáhají udržet komunitu v chodu. Časoprostor návštěvy, v němž se pokusím identifikovat pastorační specifika Taizé a koinónii, nyní posloupně rozdělím.

1 OPATRNÝ, S. 9

2 Gaudium et spes, čl 1 in Dokumenty II. vatikánského koncilu

3 STREICH in KUNTZ-VEIT, S. 170

 

Taizé autostopem - sestřih fotek jedné polské návštěvnice Taizé.