Příklad biblického zamyšlení

Jeden z biblických úvodů z týdenního cyklu v létě 2010, který byl zpracován podobným způsobem jak pro mládež 15-16 tak pro skupiny starších, rozebíral setkání Ježíše a Samařské ženy (Jan 4,6-26). V pomocném, lokalizovaném textu byl příběh pojmenován jednoduše „Setkání“ a otištěn s grafickým rozlišením toho co říká Ježíš a Samařanka spolu s doporučeními ke sdílení a společné skupinové práci po biblickém úvodu.

Bratr jako obvykle příběh uvedl do širšího biblického kontextu a postupně text s vlastními vysvětlujícími minimalistickými poznámkami pomalu přečetl, přičemž byl překládán kontaktními osobami do jazyků návštěvníků. Bratrovi poznámky obohatily text o obecně uznané exegetické poznatky jako nezvyklá hodina, ve kterou jde žena pro vodu – pravděpodobně chtěla být sama, problematické vztahy mezi Židy a Samařany, Jákobovy studny ve Starém zákoně, spor o místo úcty k Bohu.

Důraz ovšem zůstal položen na ryzím biblickém textu, jehož mnohavrstevný význam bratr naznačil, ale de facto nevyložil - výklad ponechal záměrně otevřený pro sdílející skupinky, jejichž animátory na krátké schůzi před biblickým úvodem upozornil na klíčové věci, které je vhodné ve skupině probrat – objasnil význam podpůrných otázek na papíře s textem.

K rozebrání přitom nebyly ponechány přehnaně spiritualizující otázky, ale velmi konkrétní – pro mládež aktuální – témata, která byla někdy přímo, jindy nepřímo derivována z jádra novozákonního příběhu: identita, přetvářka a jinakost. Mladí lidé měli možnost zahrát si ve skupince scénu, kdy se jeden z herců z nějakého důvodu přetváří a diváci následně promýšleli jak situaci změnit, aby k přetvářce nemuselo dojít. Promýšleno bylo také to, zda může žízeň být něco pozitivního, jak a kdy se vlastně modlíme, jakým způsobem Ježíš v příběhu jedná. Pro inspiraci byl přidán odkaz na četbu aktuálního úryvku z každoročně publikovaného dopisu z Taizé „V každé lidské bytostí je touha“.

Pro biblický úvod v Taizé je charakteristická jednoduchost, stručnost, nezatěžování množstvím nadbytečných informací a otevřenost hloubce spontánního sdílení ve skupinkách, které mohou dospět k nepředvídatelným závěrům a obohacením. Bratr prezentuje příběh angažovaně, tu a tam utrousí vtip, nebo v případě mladších skupinek zorganizuje pohybovou aktivitu. Udržet na hodinu, která je prokládána „zdržováním“ s překladem, pozornost mladých lidí bratrům zpravidla nedělá potíže.

Přínos biblického úvodu pozitivně reflektovala většina respondentů, některým přišel někdy nezajímavý a dílčí část měla potíže s jeho porozuměním kvůli cizímu jazyku: